Niniejsze Warunki mają zastosowanie

 • korzystanie z tej Strony internetowej e
 • jakąkolwiek inną Umowę lub stosunek prawny z Właścicielem

w sposób wiążący. Wyrażenia pisane wielką literą zdefiniowano w odpowiedniej sekcji tego dokumentu.


Użytkownik proszony jest o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem.

Niniejsza Strona internetowa jest usługą:

Złota Igła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
via De' Gombruti 9, BOLONIA, 40123

Adres e-mail właściciela: golden.needle@pec.it

Wiedz na pierwszy rzut oka

 • Należy pamiętać, że niektóre postanowienia niniejszych Warunków mogą mieć zastosowanie wyłącznie do niektórych kategorii Użytkowników. W szczególności niektóre postanowienia mogą mieć zastosowanie wyłącznie do Konsumentów lub tylko do Użytkowników niebędących Konsumentami. Ograniczenia te są zawsze wyraźnie wymienione w każdej klauzuli, której to dotyczy. Jeżeli nie podano inaczej, klauzule te mają zastosowanie do wszystkich Użytkowników.
 • Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Konsumentom europejskim.

WARUNKI KORZYSTANIA

O ile nie określono inaczej, warunki korzystania z tej Strony internetowej określone w tej sekcji są ogólnie obowiązujące.

Dalsze warunki użytkowania lub dostępu mające zastosowanie w określonych sytuacjach są wyraźnie wskazane w tym dokumencie.

Korzystając z Serwisu Użytkownik oświadcza, że ​​spełnia następujące wymagania:

 • Nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące Użytkowników ze względu na to, czy są oni Konsumentami czy Użytkownikami Profesjonalnymi;

Rejestracja

Aby móc korzystać z Usługi, Użytkownik może założyć konto, podając wszystkie żądane dane i informacje w sposób kompletny i zgodny z prawdą.
Z Usługi można korzystać także bez rejestracji i zakładania konta. W takim przypadku jednak niektóre funkcje mogą nie być dostępne.

Obowiązkiem Użytkowników jest bezpieczne przechowywanie danych uwierzytelniających i zachowanie ich poufności. W tym celu Użytkownicy muszą wybrać hasło odpowiadające najwyższemu poziomowi bezpieczeństwa dostępnemu w Serwisie.

Tworząc konto, Użytkownik wyraża zgodę na pełną odpowiedzialność za wszelkie działania wykonane przy użyciu jego danych dostępowych.
Użytkownicy mają obowiązek natychmiastowego i jednoznacznego poinformowania Właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w niniejszym dokumencie, jeżeli uważają, że ich dane osobowe, takie jak konto Użytkownika, dane logowania lub dane osobowe, zostały naruszone, bezprawnie ujawnione lub odjęte.

Zamknięcie konta

Możesz zamknąć swoje konto i zaprzestać korzystania z Usługi w dowolnym momencie, postępując zgodnie z poniższą procedurą:

 • Kontaktując się z Właścicielem na dane kontaktowe podane w tym dokumencie.

Zawieszenie i usunięcie konta

Właściciel zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika w dowolnym momencie, według własnego uznania i bez uprzedzenia, jeśli uzna to za niewłaściwe, obraźliwe lub sprzeczne z niniejszymi Warunkami.

Zawieszenie lub usunięcie konta nie daje Użytkownikowi prawa do odszkodowania, zwrotu kosztów ani odszkodowania.

Zawieszenie lub likwidacja konta z przyczyn leżących po stronie Użytkownika nie zwalnia Użytkownika z uiszczenia ewentualnych opłat lub cen.


Treść tej witryny

O ile nie określono inaczej lub nie jest to wyraźnie rozpoznawalne, cała zawartość dostępna w tej Witrynie stanowi własność Właściciela lub jego licencjodawców lub jest przez nich dostarczana.

Właściciel dokłada najwyższej staranności, aby treści dostępne w Serwisie nie naruszały obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich. Jednak nie zawsze możliwe jest osiągnięcie takiego rezultatu.
W takich przypadkach, bez uszczerbku dla przysługujących im praw i roszczeń, Użytkownicy proszeni są o kierowanie stosownych reklamacji na dane kontaktowe podane w niniejszym dokumencie.


Prawa do zawartości tej Strony internetowej

Właściciel wyraźnie posiada i zastrzega sobie wszelkie prawa własności intelektualnej do ww. treści.

Użytkownicy nie są upoważnieni do korzystania z treści w sposób, który nie jest konieczny lub niejawny dla prawidłowego korzystania z Serwisu.

W szczególności, ale bez wyłączenia, Użytkownikom zabrania się kopiowania, pobierania, udostępniania poza granicami określonymi poniżej, modyfikowania, tłumaczenia, przetwarzania, publikowania, przesyłania, sprzedaży, udzielania sublicencji, przekształcania, przekazywania/cedowania osobom trzecim lub tworzenia utworów pochodzących z treści dostępnych w Serwisie, aby umożliwić podmiotom trzecim podejmowanie takich działań za pośrednictwem Twojego konta Użytkownika lub urządzenia, nawet bez Twojej wiedzy.

Tam, gdzie zostało to wyraźnie wskazane w niniejszej Witrynie, Użytkownik jest upoważniony do pobierania, kopiowania i/lub udostępniania określonych treści dostępnych w tej Witrynie wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych i pod warunkiem zachowania autorstwa utworu oraz wskazania wszelkie inne istotne okoliczności wymagane przez Właściciela.

Ograniczenia i wyłączenia przewidziane przez prawo autorskie pozostają niezmienione.


Dostęp do zasobów zewnętrznych

Za pośrednictwem niniejszego Serwisu Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do zasobów udostępnionych przez osoby trzecie. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują, że Właściciel nie ma kontroli nad tymi zasobami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość i dostępność.

Warunki mające zastosowanie do zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, w tym dotyczące ewentualnego przyznania praw do treści, ustalają same osoby trzecie i regulują je w odpowiednich regulaminach lub, w przypadku ich braku, w przepisach prawa.


Dozwolone użycie

Niniejsza Witryna internetowa i Usługa mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których są oferowane, zgodnie z niniejszymi Warunkami i zgodnie z obowiązującym prawem.

Twoim wyłącznym obowiązkiem jest upewnienie się, że korzystanie z tej Witryny i/lub Usługi nie narusza żadnych przepisów prawa, regulacji ani praw osób trzecich.

W związku z tym Właściciel zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich odpowiednich środków w celu ochrony swoich uzasadnionych interesów, a w szczególności do odmowy Użytkownikowi dostępu do tej Strony internetowej lub Usługi, rozwiązania umów, zgłoszenia wszelkich niepożądanych działań prowadzonych za pośrednictwem tej Strony lub Usługi do właściwe organy – str. np. organ sądowy lub administracyjny – ilekroć Użytkownik dokonuje lub jest podejrzewany o dokonanie:

 • naruszenia przepisów ustawowych, wykonawczych i/lub Warunków;
 • naruszenie praw osób trzecich;
 • działania mogące w istotny sposób naruszyć prawnie uzasadnione interesy Administratora;
 • wykroczenia przeciwko Właścicielowi lub osobie trzeciej.

WARUNKI SPRZEDAŻY


Produkty płatne

Niektóre Produkty oferowane w tej Witrynie w ramach usługi podlegają opłatom.

Stawki, czas trwania i warunki mające zastosowanie do sprzedaży takich Produktów opisano poniżej oraz w odpowiednich sekcjach tej Strony internetowej.


Opis produktu

Ceny, opisy i dostępność Produktów są określone w odpowiednich sekcjach tej Strony internetowej i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Chociaż Produkty w tej Witrynie są prezentowane z największą możliwą technicznie dokładnością, przedstawienie w tej Witrynie w jakikolwiek sposób (w tym, w stosownych przypadkach, materiały graficzne, obrazy, kolory, dźwięki) ma wyłącznie charakter informacyjny i nie oznacza jakiejkolwiek gwarancji dotyczącej właściwości zakupionego Produktu.

Charakterystyka wybranego Produktu zostanie określona w trakcie procedury zakupu.


Procedura zakupu

Każdy etap, od wyboru produktu do złożenia zamówienia, jest częścią procedury zakupowej.

Procedura zakupu obejmuje następujące kroki:

 • Użytkownicy proszeni są o wybranie żądanego Produktu i zweryfikowanie swojego wyboru zakupu.
 • Po sprawdzeniu informacji widocznych przy wyborze zakupu, Użytkownik może złożyć zamówienie poprzez jego złożenie.

Wysyłanie zamówienia

Wysłanie zamówienia wiąże się z:

 • Wysłanie zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne z zawarciem umowy i skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Użytkownika ceny, podatków oraz wszelkich dodatkowych opłat i wydatków, wskazanych na stronie zamówienia.
 • W przypadku, gdy zakupiony Produkt wymaga działań ze strony Użytkownika, takich jak podanie informacji lub danych osobowych, specyfikacji lub specjalnych życzeń, przekazanie zamówienia stanowi także zobowiązanie Użytkownika do współpracy w konsekwencji.
 • Po złożeniu zamówienia do Użytkowników zostanie przesłane potwierdzenie otrzymania zamówienia.

Wszelkie powiadomienia dotyczące opisanej powyżej procedury zakupu będą przesyłane na podany w tym celu przez Użytkownika adres e-mail.


Ceny

W trakcie procesu zakupu oraz przed złożeniem zamówienia Użytkownicy są należycie informowani o wszelkich prowizjach, podatkach i kosztach (w tym ewentualnych kosztach wysyłki), które zostaną na nich naliczone.

Ceny na tej stronie:

 • w zależności od sekcji, z której korzysta Użytkownik, zawierają one wszystkie obowiązujące opłaty, podatki i koszty lub są podawane po pomniejszeniu o obowiązujące opłaty, podatki i koszty.

Promocje i rabaty

Właściciel może oferować rabaty lub specjalne promocje na zakup Produktów. Takie promocje lub rabaty zawsze podlegają wymogom i warunkom określonym w odpowiedniej sekcji tej Witryny.

Promocje i oferty są zawsze przyznawane według wyłącznego uznania Właściciela.

Powtarzające się lub okresowe promocje lub rabaty nie stanowią żadnego roszczenia ani prawa egzekwowalnego przez Użytkowników w przyszłości.

W zależności od przypadku rabaty i promocje obowiązują przez określony czas lub do wyczerpania zapasów. O ile nie określono inaczej, ograniczenia czasowe promocji i rabatów odnoszą się do strefy czasowej siedziby Właściciela, wskazanej w danych kontaktowych w niniejszym dokumencie.


Środki płatnicze

Szczegóły dotyczące akceptowanych metod płatności są podświetlane podczas procedury zakupu.

Niektóre metody płatności są powiązane z dodatkowymi warunkami lub wiążą się z dodatkowymi kosztami. Szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej sekcji tej Witryny.

Wszystkie płatności są zarządzane niezależnie przez usługi stron trzecich. Dlatego ta Witryna nie gromadzi danych dotyczących płatności – takich jak numery kart kredytowych – ale otrzymuje powiadomienie, gdy płatność się powiedzie.

W przypadku, gdy płatność dokonana jednym z dostępnych środków nie powiedzie się lub zostanie odrzucona przez dostawcę usług płatniczych, Właściciel nie ma obowiązku realizacji zamówienia. W przypadku niepowodzenia płatności Właściciel zastrzega sobie prawo do żądania od Użytkownika zwrotu wszelkich wydatków lub szkód z tym związanych.


Autoryzacja przyszłych płatności za pośrednictwem PayPal

W przypadku autoryzacji przez Użytkownika funkcji PayPal, która umożliwi przyszłe zakupy, niniejsza Witryna internetowa zapisze kod identyfikacyjny powiązany z kontem PayPal Użytkownika. W ten sposób Serwis będzie mógł automatycznie przetwarzać płatności za przyszłe zakupy lub za spłatę okresowych rat poprzedniego zakupu.

Autoryzację można odwołać w dowolnym momencie, kontaktując się z Właścicielem lub zmieniając osobiste ustawienia PayPal.


Zatrzymanie tytułu

Do chwili otrzymania przez Właściciela pełnej ceny zakupu, Użytkownik nie nabywa własności zamówionych Produktów.


Dostawa

Dostawy realizowane są na adres wskazany przez Użytkownika oraz w sposób wskazany w podsumowaniu zamówienia.

Przy odbiorze Użytkownik ma obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki i niezwłocznie zgłosić wszelkie nieprawidłowości na dane kontaktowe podane w niniejszym dokumencie lub zgodnie z opisem w dowodzie dostawy. Użytkownik może odmówić przyjęcia przesyłki, jeżeli posiada ona widoczne uszkodzenia.

Dostawa może odbywać się w krajach lub terytoriach określonych w odpowiedniej sekcji tej Witryny.

Terminy dostaw podane są na Stronie internetowej lub podczas procedury zakupu.


Niepowodzenie dostawy

Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy w dostawie wynikające z nieścisłości lub pominięć popełnionych przez Użytkownika przy realizacji zamówienia, ani za jakiekolwiek uszkodzenia lub opóźnienia powstałe po dostawie do wyznaczonego przez Użytkownika kuriera, który nie został zaproponowany ani zatwierdzony przez Kupującego. Właściciel.

W przypadku, gdy towar nie zostanie dostarczony lub odebrany w terminie lub w ustalonym terminie, zostanie on zwrócony Właścicielowi, który skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia drugiej próby dostawy lub uzgodnienia dalszych działań.

O ile nie określono inaczej, każda próba dostawy począwszy od drugiej będzie odbywać się na koszt Użytkownika.


Prawa użytkownika


Prawo odstąpienia od umowy

O ile nie zachodzi wyjątek, Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie określonym poniżej (zwykle 14 dni) bez podania przyczyny i bez uzasadnienia. Użytkownik może znaleźć dalsze informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy w tej sekcji.


Komu przysługuje prawo odstąpienia od umowy

W przypadku, gdy nie ma zastosowania jeden z poniższych wyjątków, Użytkownikom będącym Konsumentami Europejskimi przysługuje z mocy prawa prawo do odstąpienia od umów zawartych drogą elektroniczną (umów na odległość) w terminie określonym poniżej, bez podania przyczyny i bez konieczności uzasadnienia.

Użytkownikom niespełniającym tych wymagań nie przysługują uprawnienia opisane w tym paragrafie.


Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi przesłać Właścicielowi jednoznaczne oświadczenie o zamiarze odstąpienia od umowy.

W tym celu Użytkownik może skorzystać ze standardowego formularza odstąpienia od umowy znajdującego się w części definicyjnej niniejszego dokumentu. Użytkownik ma jednak możliwość wyrażenia woli odstąpienia od umowy w innej odpowiedniej formie. Aby zachować termin do skorzystania z przysługującego prawa, Użytkownik powinien wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Kiedy upływa termin odstąpienia od umowy?

 • W przypadku zakupu towaru termin na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Użytkownika lub wyznaczoną przez niego osobę trzecią inną niż kurier.
 • W przypadku zakupu wielu towarów zamawianych łącznie, ale dostarczanych osobno lub w przypadku zakupu jednego towaru składającego się z kilku partii lub sztuk dostarczanych osobno, okres odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik lub Klient osoba trzecia – od nich wyznaczona i inna niż kurier – przejmuje w posiadanie ostatni z towarów, partii lub części.

Skutki odstawienia

Właściciel zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym, jeśli zostały dokonane, także te związane z kosztami dostawy Użytkownikom, którzy prawidłowo skorzystali z prawa do odstąpienia od umowy.

Jednakże zwiększony koszt wynikający z wyboru konkretnego sposobu dostawy innego niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez Właściciela pozostanie po stronie Użytkownika.

Zwrot pieniędzy następuje bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku w terminie 14 dni od dnia, w którym Właściciel został poinformowany o decyzji Użytkownika o odstąpieniu od umowy. O ile nie uzgodniono inaczej z Użytkownikiem, zwrot środków zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty w pierwotnej transakcji. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów w związku z odstąpieniem.

…o umowach zakupu dóbr materialnych

O ile Właściciel nie zaproponował, że sam odbierze towar, Użytkownik ma obowiązek zwrócić go Właścicielowi lub innej upoważnionej przez niego osobie do odbioru bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował o zamiarze odbioru towaru. odstąpić od umowy.

Termin jest zachowany, jeżeli wydanie towaru kurierowi lub innej upoważnionej osobie nastąpi przed upływem opisanego powyżej terminu 14 dni. Ze zwrotem środków można wstrzymać się do czasu otrzymania towaru lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

Koszty wysyłki zwrotnej ponosi Użytkownik .


Gwarancje

Gwarancja prawna zgodności Produktu z przepisami Unii Europejskiej

Zgodnie z prawodawstwem europejskim sprzedawca gwarantuje zgodność sprzedanego towaru przez okres minimum 2 lat od daty dostawy. W związku z tym sprzedawca ma obowiązek zapewnić, że zakupiony towar posiada jakość, funkcjonalność lub cechy obiecane lub racjonalnie przewidywalne przez co najmniej dwa lata od chwili dostarczenia kupującemu.

Jeżeli Użytkownicy występują jako Konsumenci europejscy, prawna gwarancja zgodności towaru dotyczy towarów dostępnych w Serwisie zgodnie z prawem obowiązującym w kraju, w którym zwykle przebywają.

Przepisy krajowe tego kraju mogą przyznawać takim Użytkownikom szersze prawa.

Konsumentom, którzy nie występują jako Konsumenci europejscy, mogą przysługiwać prawa z tytułu gwarancji zgodności na mocy prawa kraju, w którym zwykle zamieszkują.


Ograniczenie odpowiedzialności i odszkodowania

Użytkownicy z Australii

Ograniczenie odpowiedzialności

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza, nie ogranicza ani nie modyfikuje jakiejkolwiek gwarancji, warunku, zabezpieczenia, prawa lub środka naprawczego, z którego możesz skorzystać na mocy Ustawy o konkurencji i konsumentach z 2010 r. (Cth) lub podobnego ustawodawstwa stanowego i terytorialnego, a które stanowi prawo, którego w żaden sposób nie można wyłączone, ograniczone lub zmodyfikowane (prawo niewyłączalne). W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, nasza odpowiedzialność wobec Ciebie, w tym odpowiedzialność za naruszenie niewyłączalnego prawa i jakakolwiek inna odpowiedzialność, która nie jest w inny sposób wyłączona na mocy niniejszych Warunków, jest ograniczona, według uznania Właściciela, do nowego postanowienia Regulaminu usług lub do zapłaty kosztów ponownego ich świadczenia.


Użytkownicy z USA

Wyłączenie gwarancji

Właściciel udostępnia tę Stronę internetową w stanie „takim, jakim jest” i w zależności od dostępności. Korzystanie z Usługi odbywa się na własne ryzyko Użytkownika. W maksymalnych granicach dozwolonych przez prawo Właściciel wyraźnie wyklucza wszelkiego rodzaju warunki, umowy i gwarancje – wyraźne, dorozumiane, ustawowe lub inne, w tym, na przykład, ale nie wyłącznie, wszelkie dorozumiane gwarancje wartości handlowej, przydatności do określonym celu lub nienaruszania praw osób trzecich. Żadne porady ani informacje, ustne lub pisemne, które Użytkownik uzyskał od Właściciela lub za pośrednictwem Usługi, nie będą stanowić gwarancji, która nie została wyraźnie przewidziana w niniejszym dokumencie

Nie ograniczając powyższego, Właściciel i jego podwładni, podmioty stowarzyszone, członkowie zarządu, agenci, właściciele wspólnych marek, partnerzy, dostawcy i pracownicy nie gwarantują, że treść jest dokładna, rzetelna lub poprawna; że Usługa będzie dostępna, nieprzerwana i bezpieczna, w dowolnym czasie i miejscu; że wszelkie wady lub błędy zostaną naprawione; lub że Usługa jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych składników. Wszelkie treści pobrane lub w inny sposób uzyskane w wyniku korzystania z Usługi są pobierane na własne ryzyko i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego lub urządzenia mobilnego lub utratę danych wynikającą z takiego działania lub korzystania z Usługi.

Właściciel nie gwarantuje, nie zatwierdza, nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek produkt lub usługę reklamowaną lub oferowaną przez osoby trzecie za pośrednictwem Usługi ani żadnej strony internetowej lub usługi, do której prowadzą hiperłącza. Ponadto Właściciel nie uczestniczy ani w żaden sposób nie monitoruje żadnych transakcji pomiędzy Użytkownikami a zewnętrznymi dostawcami produktów lub usług.

Usługa może stać się niedostępna lub może nie działać prawidłowo w Twojej przeglądarce, urządzeniu i/lub systemie operacyjnym. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, pozorne lub rzeczywiste, powstałe w wyniku treści, działania lub korzystania z Usługi.

Przepisy federalne, niektóre stany i inne jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie i ograniczenie niektórych dorozumianych gwarancji. Powyższe wyłączenia mogą nie dotyczyć Użytkowników. Niniejsza Umowa przyznaje Użytkownikom specjalne uprawnienia. Użytkownicy mogą mieć dodatkowe prawa, które różnią się w zależności od stanu. Ograniczenia i wyłączenia określone w niniejszej Umowie mają zastosowanie w zakresie dozwolonym przez prawo.

Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Właściciel i jego podwładni, podmioty stowarzyszone, członkowie kadry kierowniczej, agenci, współwłaściciele marki, partnerzy, dostawcy i pracownicy nie będą ponosić odpowiedzialności za

 • wszelkie szkody pośrednie, zamierzone, uboczne, szczególne, następcze lub przykładowe, w tym między innymi szkody wynikające z utraty zysków, wartości firmy, użytkowania, danych lub innych strat niematerialnych, wynikających lub związanych z użytkowaniem lub niemożnością korzystać z Usługi; I
 • wszelkie szkody, straty lub obrażenia wynikające z włamań, manipulacji lub innego nieuprawnionego dostępu lub korzystania z Usługi lub Twojego konta lub informacji w nich zawartych;
 • wszelkie błędy, pominięcia lub nieścisłości w treści;
 • obrażenia ciała lub szkody majątkowe dowolnego rodzaju wynikające z dostępu do Usługi lub korzystania z niej;
 • wszelkim nieautoryzowanym dostępem do serwerów bezpieczeństwa Właściciela i/lub jakichkolwiek danych osobowych na nich przechowywanych
 • jakiekolwiek przerwy lub zaprzestanie transmisji do lub z Usługi;
 • wszelkie błędy, wirusy, konie trojańskie itp., które mogą zostać przesłane do lub za pośrednictwem Usługi;
 • za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści lub za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku wykorzystania jakiejkolwiek treści opublikowanej, przesłanej pocztą elektroniczną, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem Usługi; i/lub
 • zniesławiające, obraźliwe lub nielegalne zachowanie dowolnego Użytkownika lub osoby trzeciej. W żadnym przypadku Właściciel i jego podwładni, podmioty stowarzyszone, członkowie zarządu, agenci, współwłaściciele marki, partnerzy, dostawcy i pracownicy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, postępowania, odpowiedzialność, zobowiązania, szkody, straty lub koszty w kwocie przekraczającej kwota zapłacona przez Użytkownika Właścicielowi w ciągu poprzednich 12 miesięcy lub przez okres obowiązywania niniejszej Umowy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem, w zależności od tego, który z tych okresów jest krótszy.

Niniejsza sekcja dotycząca ograniczenia odpowiedzialności ma zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo w obowiązującej jurysdykcji, niezależnie od tego, czy rzekoma odpowiedzialność wynika z umowy, czynu niedozwolonego, zaniedbania, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub z jakiejkolwiek innej przyczyny, nawet jeśli zostałeś poinformowany o możliwości takiej występujące szkody.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód ubocznych i następczych, zatem powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku. Niniejsze Warunki przyznają Ci określone prawa, ale możesz mieć także inne prawa, które różnią się w zależności od jurysdykcji. Zrzeczenia się, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszych Warunkach nie mają zastosowania w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić Właściciela oraz jego podwładnych, filii, urzędników, agentów, współwłaścicieli marki, partnerów, dostawców i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, szkodami, zobowiązaniami, stratami, odpowiedzialnością, obciążenia lub długi oraz wydatki, w tym między innymi opłaty prawne i wydatki z nich wynikające

 • korzystanie przez Ciebie z Usługi lub dostęp do niej, w tym wszelkie dane lub treści przesyłane lub otrzymywane przez Ciebie;
 • naruszenie przez Ciebie niniejszych Warunków, w tym między innymi jakiekolwiek naruszenie przez Ciebie jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji określonych w niniejszych Warunkach;
 • naruszenie przez Ciebie jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym między innymi wszelkich praw do prywatności lub praw własności intelektualnej;
 • naruszenie przez Ciebie jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa, zasad lub regulacji
 • wszelkie treści przesyłane z Twojego konta, w tym między innymi wprowadzające w błąd, fałszywe lub niedokładne informacje, w tym informacje, do których uzyskuje dostęp osoba trzecia przy użyciu Twojej osobistej nazwy użytkownika, hasła lub innych środków bezpieczeństwa, jeśli są obecne;
 • złośliwe zachowanie Użytkownika; Lub
 • naruszenie przez Ciebie jakichkolwiek przepisów prawnych przez Ciebie lub Twoje podmioty stowarzyszone, urzędników, agentów, co-branderów, partnerów, dostawców i pracowników, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo

Wspólne postanowienia

Żadnego dorozumianego zrzeczenia się

Niewykonanie przez Właściciela praw lub roszczeń wynikających z niniejszych Warunków nie oznacza zrzeczenia się ich. Żadne zrzeczenie się nie może być uznane za ostateczne w odniesieniu do konkretnego prawa lub jakiegokolwiek innego prawa.

Przerwa w świadczeniu usług

Aby zagwarantować możliwie najlepszy poziom usług, Właściciel zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usługi w celach konserwacyjnych, aktualizacji systemu lub jakichkolwiek innych modyfikacji, powiadamiając o tym Użytkowników.

W granicach prawa Właściciel zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub całkowitego zaprzestania działalności Serwisu. W przypadku zakończenia działalności Serwisu, Właściciel zapewni Użytkownikom możliwość wyodrębnienia swoich Danych Osobowych i informacji oraz będzie szanował prawa Użytkowników związane z dalszym korzystaniem z produktu i/lub rekompensatą, zgodnie z postanowieniami art. prawo.

Ponadto Usługa może nie być dostępna z przyczyn niezależnych od Właściciela, takich jak siła wyższa (np. awarie infrastruktury, przerwy w dostawie prądu itp.).

Odsprzedaż Usługi

Użytkownicy nie są upoważnieni do reprodukowania, powielania, kopiowania, sprzedawania, odsprzedawania lub wykorzystywania tej Strony internetowej lub Usługi w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, wyrażonej bezpośrednio lub za pośrednictwem legalnego programu odsprzedaży.

Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych zawarte są w polityce prywatności niniejszego Serwisu.

Własność intelektualna

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek bardziej szczegółowych postanowień zawartych w Warunkach, prawa własności intelektualnej i przemysłowej, takie jak na przykład prawa autorskie, znaki towarowe, patenty i modele dotyczące tej Strony internetowej, są własnością wyłącznie Właściciela lub jego licencjodawców i są chronione zgodnie z ustawodawstwem oraz umowy międzynarodowe mające zastosowanie do własności intelektualnej.

Wszystkie znaki towarowe - słowne lub graficzne - oraz wszelkie inne znaki wyróżniające, firmy, znaki usługowe, ilustracje, obrazy lub logo, które pojawiają się w związku z tą Stroną są i pozostają wyłączną własnością Właściciela lub jego licencjodawców i są chronione zgodnie z przepisami oraz umowy międzynarodowe mające zastosowanie do własności intelektualnej.

Zmiany Regulaminu

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. W takim przypadku Właściciel poinformuje Użytkowników o zmianach w odpowiedni sposób.

Zmiany zaczną obowiązywać w relacji z Użytkownikiem dopiero od chwili poinformowania o tym Użytkownika.

Dalsze korzystanie z Usługi oznacza akceptację zaktualizowanych Warunków. Jeżeli nie chcesz zaakceptować zmian, musisz zaprzestać korzystania z Usługi i możesz rozwiązać Umowę.

Poprzednia wersja nadal reguluje tę relację do czasu zaakceptowania zmian przez Użytkownika. Tę wersję można zamówić u właściciela.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Właściciel z wyprzedzeniem poinformuje Użytkowników o dacie wejścia w życie zmodyfikowanego Regulaminu.

Cesja umowy

Właściciel zastrzega sobie prawo do przeniesienia, cesji, zbycia, odnowienia lub podzlecenia poszczególnych lub wszystkich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, mając na uwadze uzasadnione interesy Użytkowników.

Obowiązują postanowienia modyfikujące niniejszych Warunków.

Użytkownik nie jest uprawniony do cesji lub przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z Regulaminu bez pisemnej zgody Właściciela.

Łączność

Wszelką komunikację związaną z korzystaniem z tej Strony internetowej należy przesyłać na dane kontaktowe wskazane w tym dokumencie.

Klauzula ochronna

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu byłoby lub stanie się nieważne lub nieskuteczne w świetle obowiązującego prawa, nieważność lub nieskuteczność takiego postanowienia nie powoduje nieskuteczności pozostałych postanowień, które tym samym pozostają ważne i skuteczne.

Użytkownicy z USA

Każde nieważne lub nieskuteczne postanowienie zostanie zinterpretowane i dostosowane w zakresie niezbędnym do tego, aby było ważne, skuteczne i zgodne z pierwotnym celem.
Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem w odniesieniu do regulowanego przedmiotu i mają pierwszeństwo przed jakąkolwiek inną komunikacją, w tym wszelkimi wcześniejszymi umowami, pomiędzy stronami dotyczącymi regulowanego przedmiotu.
Niniejsze Warunki będą egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Użytkownicy europejscy

Jeżeli postanowienie niniejszych Warunków jest lub stanie się nieważne, nieważne lub nieskuteczne, strony podejmą próbę polubownego ustalenia ważnego i skutecznego postanowienia, które zastąpi nieważne, nieważne lub nieskuteczne.
W przypadku braku zgody na powyższe warunki, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo, nieważne, nieważne lub nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione obowiązującymi przepisami prawa.

Niezależnie od powyższego nieważność, nieważność lub niewykonalność konkretnego postanowienia niniejszych Warunków nie powoduje nieważności całej Umowy, chyba że nieważne, nieważne lub niewykonalne postanowienia Umowy są istotne lub na tyle ważne, że strony nie zawarły umowę, gdyby wiedziały, że postanowienie będzie nieważne, albo gdy pozostałe postanowienia wiązałyby się z nadmiernym i niedopuszczalnym obciążeniem dla jednej ze stron.

Obowiązujące prawo

Warunki podlegają prawu miejsca, w którym Właściciel ma siedzibę, jak wskazano w odpowiedniej sekcji tego dokumentu, niezależnie od norm kolizyjnych.

Przewaga prawa krajowego

Jednakże niezależnie od powyższego, jeśli prawo kraju, w którym się znajdujesz, zapewnia wyższy poziom ochrony konsumenta, obowiązywać będzie ten wyższy poziom ochrony.

Jurysdykcja

Wyłączną jurysdykcję do rozpatrywania wszelkich sporów wynikających z Warunków lub w związku z nimi sprawuje sędzia właściwy dla miejsca siedziby Właściciela, jak wskazano w odpowiedniej sekcji tego dokumentu.

Wyjątek dla konsumentów w Europie

Powyższe nie dotyczy Użytkowników występujących jako Konsumenci europejscy lub Konsumenci mający siedzibę na terenie Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii lub Islandii.


Rozwiązywanie sporów

Polubowne rozstrzyganie sporów

Użytkownicy mogą zgłaszać wszelkie spory Właścicielowi, który postara się je rozwiązać polubownie.

Choć prawo Użytkowników do wszczęcia postępowania sądowego pozostaje nienaruszone, w przypadku sporów związanych z korzystaniem z niniejszego Serwisu lub Usługi, Użytkownicy proszeni są o kontakt z Właścicielem na dane kontaktowe wskazane w niniejszym dokumencie.

Użytkownik może skierować reklamację na adres e-mail Właściciela wskazany w niniejszym dokumencie, załączając krótki opis i, jeśli ma to zastosowanie, szczegóły dotyczące zamówienia, zakupu lub konta.

Administrator danych rozpatrzy żądanie bez zbędnej zwłoki, w terminie 2 dni od jego otrzymania.

Platforma rozstrzygania sporów konsumenckich

Komisja Europejska uruchomiła internetową platformę alternatywnego rozstrzygania sporów, która ułatwia pozasądowe rozstrzyganie sporów związanych i wynikających z internetowych umów sprzedaży i usług.

Dlatego każdy Konsument europejski lub mający siedzibę w Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie może korzystać z tej platformy w celu rozstrzygania sporów wynikających z umów zawieranych online. Platforma dostępna jest tutaj .


Definicje i odniesienia prawne

Ta witryna internetowa (lub ta aplikacja)

Struktura umożliwiająca świadczenie Usługi.

Porozumienie

Wszelkie prawnie wiążące lub umowne stosunki pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem regulowane przez Warunki.

Użytkownik komercyjny

Każdy Użytkownik nie spełniający definicji Konsumenta.

Europejski (lub Europa)

Ma zastosowanie w przypadku, gdy Użytkownik, niezależnie od narodowości, przebywa na terenie Unii Europejskiej.

Standardowy formularz odstąpienia od umowy

Adresowany do:

Golden Needle srl pod adresem De' Gombruti 9, BOLONIA, 40123
golden.needle@pec.it

Niniejszym informuję/informujemy o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów/usług:

_____________________________________________ (wpisz tutaj opis towaru/usługi, z zakupu której zamierzasz odstąpić)

 • Zamawiano: ____________________________________________ (wstaw datę)
 • Otrzymano: _____________________________________________ (wstawić datę)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów):_____________________________________________
 • Adres konsumenta(-ów):_____________________________________________
 • Data: _____________________________________________

(podpisz tylko w przypadku zgłoszenia tego formularza w wersji papierowej)

Właściciel (lub my)

Wskazuje osobę fizyczną lub prawną, która udostępnia tę Stronę internetową i/lub oferuje Usługę Użytkownikom.

Produkt

Towar lub usługa, którą można kupić za pośrednictwem tej Witryny, taki jak dobro materialne, pliki cyfrowe, oprogramowanie, usługi rezerwacji itp.

Sprzedaż Produktu może stanowić część Usługi w rozumieniu powyższej definicji.

Praca

Usługa oferowana za pośrednictwem tej Strony internetowej, zgodnie z opisem w Warunkach i na tej Stronie.

Warunki

Wszystkie warunki mające zastosowanie do korzystania z tej Witryny i/lub świadczenia Usługi zgodnie z opisem w tym dokumencie, a także w jakimkolwiek innym dokumencie lub umowie z nim powiązanej, w odpowiednio najbardziej aktualnej wersji.

Użytkownik (lub Ty)

Oznacza każdą osobę fizyczną korzystającą z tej Strony internetowej.

Konsument

Za Konsumenta uważa się każdego Użytkownika uznanego za takiego w świetle obowiązującego prawa.